Viden & vidensdeling

Her finder du de mest relevante informationer inden for vores fagområde – til nytte og gavn for os alle. Det vil være lige fra gældende lovkrav, regler, bekendtgørelser, anbefalinger og relevante artikler om os og om vores felt.

Leder du forgæves efter noget, eller har du anbefaling til vores vidensdeling, så kontakt os endelig.

DS/EN 81-20

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods

Del 20: Personelevatorer og person-gods-elevatorer

DS/EN 81-21 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods

Del 21: Nye personelevatorer og person-gods-elevatorer i eksisterende bygninger

DS/EN 81-28

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods

Del 28: Fjernalarm til personelevatorer og person-gods-elevatorer

DS/EN-81-40: Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Specialelevatorer til transport af personer og gods

Del 40: Trappelifte og skrånende løfteplatforme til personer med nedsat mobilitet

DS/EN 81-41 Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – Specialelevatorer til transport af personer og gods

Del 41: Vertikale løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder

DS/EN 81-50

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Undersøgelse og prøvning

Del 50: Dimensioneringsregler, beregning, undersøgelse og prøvning af elevatorkomponenter

DS/EN 81-58 Sikkerhedsregler for udførelse og installation af elevatorer – Undersøgelse og prøvninger

Del 58: Prøvning af skaktdøres brandmodstandsevne

 

 DS/EN 81-70 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlig anvendelse af personelevatorer og person-gods-elevatorer

Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap

DS/EN 81-71

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser tilknyttet personelevatorer og person-gods-elevatorer

Del 71: Hærværkssikrede elevatorer

DS/EN 81-72 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser af person- og godselevatorer

Del 72: Brandmandselevatorer

DS/EN 81-73 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser af personelevatorer og person-gods-elevatorer

Del 73: Elevatorers opførsel ved brand

UNDER UDARBEJDELSE:

EN 81-76 Safety rules for the construction and installation of lifts – Particular applications for passenger and goods passenger lifts

 

Part 76: Evacuation of disabled persons using lifts

DS/EN 115-2 Rulletrapper og rullefortove – Sikkerhed

Del 2: Regler for forbedring af sikkerhed på eksisterende rulletrapper og rullefortove

DS/EN ISO 25745-2

Elevatorer, rulletrapper og rullefortoves energieffektivitet

Del 2: Beregning af energi for og klassifikation af elevatorer

DS/EN 13015 + A1:2008 Vedligeholdelse af elevatorer og rulletrapper

Regler for vedligeholdelsesinstruktioner

DS/EN 16005

Automatiske døre – Sikkerhed ved brug

Krav og prøvningsmetoder

Direktiver

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU (Elevatordirektivet)

om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 (Maskindirektivet)

om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning). I daglig tale maskindirektivet.

Bekendtgørelser

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1448 af 16. juni 2021 om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket.

Denne bekendtgørelse indeholder indretningskrav og krav ved ombygning eller væsentlig reparation af nævnte typer elevatorer m.v., der allerede er installeret i en bygning eller i et anlæg m.v.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 460 af 23. maj 2016 om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Denne bekendtgørelse gælder for adgangsveje til de nævnte elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, der permanent betjener bygninger og anlæg.

Arbejdsmiljø i industrien

ELEVATORER M.V. – DEL 1 (Adgangsveje og anvendelse af elevatorer m.v.).

Indeholder parternes præcisering af Arbejdstilsynets bekendtgørelser 460/2016 om krav til adgangsveje for elevatorer, rulletrapper og rullefortove.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Denne bekendtgørelse gælder for anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, der permanent betjener bygninger og anlæg

Bygningsreglement

 

Elevatorer (§ 242 – § 249)

Bygningsreglementets krav samt vejledning om elevatorer

Øvrige anvisninger & vejledninger:

 

BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø

 

SBi-anvisning 262, Tilgængelige etageboliger – indledende spørgsmål

​Denne anvisning gennemgår de spørgsmål, der bør stilles til tilgængelighed, når etageboliger planlægges eller renoveres.

SBi-anvisning 249, Tilgængelige boliger – indretning

​Denne anvisning behandler indretning af boliger, så de er tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser.

Sikkerhedsstyrelsen

 

Elevatorer og tovbaner skal også følge produktloven

Den 1. juli 2020 trådte produktloven i kraft for en række produkter. Det gælder blandt andet elevatorer og tovbaner. Det betyder, at du skal overholde produktloven og andre regler på området.

Vejledning om redningsrum og forhåndsgodkendelse ved elevatorer

Her finder du vejledning om kravet om at undgå klemningsfare i elevatorers yderstillinger. Du finder også information om vilkår og procedurer, hvis du vil søge om forhåndsgodkendelse til at træffe andre foranstaltninger end et frit rum for at undgå klemningsfare.

Krav om brandmandselevator og placering af kloakpumpe

Efter Bygningsreglementet 2018, § 133 er der krav om at installere en brandmandselevator i bygninger, hvor gulvet i øverste etage er mere end 22 meter over terræn.

For byggeansøgninger indsendt efter 17. december 2019 er der desuden krav til placering af en eventuel kloakpumpe.

Glasindustrien

 

Glas i elevatorer

Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge (udarbejdet af Glasindustrien)

Foreninger, udvalg & uddannelse:

SJEC´s medarbejdere har den fornøjelse at være repræsenteret i flere bestyrelser, og udvalg. Herunder formandskabet i Elevatorbranchen, sikkerhedsudvalget, uddannelsesudvalget, Industriens Uddannelser, samt det lokale uddannelsesudvalg for Strøm, Styring og Proces ved TEC.

Elevatorbranchen »

Foreningen er en sammenslutning af industrielle virksomheder, der fremstiller, monterer, rådgiver, servicerer eller udlejer elevatorer og andre persontransportanlæg.


Erhvervsuddannelse »

Elevatortekniker: Som elevatortekniker får man blandt andet specialiseret viden om opstilling og montage af nye elevatorer, rulletrapper og rullefortove, men uddannelsen omfatter også læren om vedligeholdelse, fejlsøgning og verificering af anlæggenes sikkerheds- og sundhedsmæssige tilstand.

Lovpligtig efteruddannelse »

Information om lovpligtig efteruddannelse ELEVATOR 1 og ELEVATOR 2

DS-udvalg Elevatorer (S-191) »

Standardiseringsarbejdet vedrører udarbejdelse af sikkerhedsspecifikationer ved konstruktion og installation af elevatorer – både person- og godstransport. Desuden udarbejdes der specifikationer vedrørende rullefortove og –trapper. Særlige forhold i forbindelse med elevatorer omfatter tillige hensyn til brand.

Herudover arbejdes der med de arbejdsmiljømæssige forhold, herunder stadigt højere krav til tilstrækkelige/ordentlige adgangsforhold og handicapforhold, hvad enten det drejer sig om privat eller offentligt byggeri.

 

Artikelsamlinger:

Gamle elevatorer på nedtur. » Kristeligt Dagblad d. 4. januar 2022

Elevatorer, Lifte og Rulletrapper. » Licitationen d. 11. december 2020

Museet for Danmarks Frihedskamp. » Byggeplads.dk december 2019

Elevatorer giver stort plus på lejligheders værdi. » BygTek.dk 9 september 2019

Elevator til tiden kan redde liv. » Licitationen d. 12. januar 2016

Årets byggeri 2014. Portlands Tower. » BygTek.dk 15 december 2014

10 elevatorer der skræmmer eller bare er geniale. Berlingske d. 23. august 2012

Kontakt os

SJEC Danmark
Møllehaven 7B
4040 Jyllinge

Telefon – kontor: +45 7020 2688
Døgnvagt: +45 7020 2688

Email: info@sjecdanmark.dk